Legislativa raků

Raků se týká tato legislativa.

Směrnice Rady (ES) č.92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť,volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Zákon č.114/1992Sb.O ochraně přírody a krajiny a pozdějších předpisů .

Vyhláška č.395/1992 Sb.a č.175/2006Sb.ve znění pozdějších novezilací.

Zákon č.114/1992 Sb a č.254/2001 Sb.( vodní zákon).

Zákaz chovů  některých druhů raků platné od 3.8.2016 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1468477158043&uri=CELEX%3A32016R1141